• Бог есть любовь — ईश्वरः प्रेमास्ति
 • Будь проще — सरलो भव
 • Вера, надежда и любовь — श्रद्धा, आशा प्रेम च
 • Верь в себя — स्वात्मनि विश्वसिहि
 • Время лечит все — कालः सर्वं विरोपयति
 • Все, что вам нужно, это любовь — केवलं प्रेम तवावश्यकमस्ति
 • Всегда следуй своему сердцу (зову сердца) —  सदैव तव हृदयमनुगच्छ
 • Живи сегодня (настоящим) — अद्यं जीव
 • Живите полной жизнью (во всей полноте жизни) — जीवनं संपूर्णतया जीव
 • Здесь и сейчас — अत्राधुना च
 • И это тоже пройдет  — चेतदपि गमिष्यामि
 • Измени мир  — जगत्परिवर्तस्व
 • Люби себя  — आत्मानमनुरज
 • Люби этот момент क्षणमेतमनुरज
 • Мир (Покой) находится внутри, не ищи его снаружи (в другом месте, вне себя)  — शांतिरंतरतः आगच्छति तां बहिर्मान्विष्य
 • Одна жизнь — один шанс — एक जिंदगी एक मौका
 • Последний (единственный) шанс – एकांतिमावसरः
 • Счастье навсегда (вечно) – शाश्वतानंद
 • Управляй своей кармой (т.е. будь хозяином кармы (судьбы) — तव कर्म नियमय
 • Я не это тело — शरीरमेतन्नास्मि


Гуру-аштакам (Шрипада Ади Шанкарачарйа)

|| गुर्वष्टकम् ||

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं
यशश्चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || १ ||

Красивое тело, прекрасные жёны,
Услады и слава и золота тонны…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं
गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || २ ||

Супруги, богатства, все дети и внуки
Родные и дом и любые науки…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या
कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ३ ||

В устах пребыванье шести видов знаний,
Учёность и творчество, знанье писаний…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?


विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः
सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ४ ||

Далёкие страны, почёт, уваженье,
Отчизна и гордость, мораль и везенье…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः
सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ५ ||

Всех мира царей и владык восхищенье,
Чьим лотосным стопам всегда поклоненье…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा
ज्जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ६ ||

И пусть я прославлен по всем направленьям
Даров как податель, хозяин явленьям…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ
न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ७ ||

Мой ум отстранён от мирских наслаждений,
От йоги, богатств и красавиц служений…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?


अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये
न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये |
मनश्चेन्न लग्नं गुगोरंघ्रिपद्मे
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् || ८ ||

Ума нет фиксаций на доме и теле,
Отшельничьей жизни иль праведном деле…
У гуру коль стоп не лежит ум всегда
Зачем же, зачем же всё это тогда?

गुरोरष्टकं यः पठेत्पुण्यदेही
यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही |
लभेद्वाच्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं
गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् || ९ ||

И каждый, кто эти стихи воспевает
Аскет он иль царь, — знанье он обретает.
Такой ученик Абсолют постигает,
Когда к стопам гуру он ум полагает.


Шива-шадакшара-стотра

।। शिव षडक्षर स्तोत्रम् ।।

ॐकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ।। १ ।।

С первичной точкою един,
Умами йогов вечно зрим,
Желанья, волю дарит он…
Поклон да будет слогу «ом». (ॐ)

 

नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः ।
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ।। २ ।।

Богами, сонмом мудрецов,
Девиц небесных и жрецов,
Людьми чья сущность почтена…
Поклон да будет слогу «на». (न)


 

महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम् ।
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ।। ३ ।।

Великий дух, великий бог,
Великих созерцаний слог,
Порочность кем устранена…
Поклон да будет слогу «ма». (म)

 

शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम् ।
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः ।। ४ ।।

Благой владыка всех миров,
Бытья причина и покров,
Опора вечности тиши…
Поклон да будет слогу «ши». (शि)

 

वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणम् ।
वामे शक्तिधरं वेदं वकाराय नमो नमः ।। ५ ।।

На мудром ездящий быке,
Богиню держащий в руке,
Чья змеем шея обвита…
Поклон да будет слогу «ва». (वा)

 

यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः ।
यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः ।। ६ ।।

Подвижный и стоящий Бог,
Богов наставник, вечный слог,
Господь великий Бытия…
Поклон да будет слогу «йа». (य)

 

षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।। ७ ।।

Кто этот гимн шести слогам
Читает, преданный богам
Нектар блаженства изопьёт
В том мире, Шива где живёт.


Гимн 108 имён Шивы (шива-аштоттара-шатанама-стотра)

।। श्री शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ।।


 

शिवो महेश्वरश्शंभुः पिनाकी शशिशेखरः ।
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ १ ॥

Дарящий счастье царь, благой;
Кто лучник, убранный луной;
Прекрасен, необычноок,
Кроваво-красен, власья в клок. || 1 ||

 

शंकरश्शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः ।
शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः ॥ २ ॥

Владелец жезла и копья;
Богини муж, исток бытья,
Прекрасношеий, чистый свет,
Услады преданных предмет. || 2 ||

 

भवश्शर्वस्त्रिलोकेशश्शितिकंठश्शिवप्रियः ।
उग्रः कपाली कामारी अंधकासुरसूदनः ॥ ३ ॥

Стрелой разящий; капалин;
Бытье; трехмирья властелин.
Желаний враг, Андхаки мор;
Сам ужас, любый дщери гор. || 3 ||

 

गंगाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः ।
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ॥ ४ ॥

Держащий Гангу, смерти мор,
Во лбу чьем глаз, в руке топор.
Огромен, милости колосс.
Лань держит, спутанноволос. || 4 ||

 

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरांतकः ।
वृषांको वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ ५ ॥

Живущий на горе святой,
Муж в пепле, на быке, густой.
Три града ввергнувший в конец;
В броню одетый и венец. || 5 ||

 

सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः ।
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ ६ ॥


Трехлик, любящий рифмы слог.
Звучанье, неподвластный Бог.
Дух высший и знаток всего;
Светила все — глаза Его. || 6 ||

 

हविर्यज्ञमयस्सोमः पंचवक्त्रस्सदाशिवः ।
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ ७ ॥

Огонь, что с Умою един,
Приемлет жертвы, господин.
Кто пятилик, всегда благой.
Царь духам; предок и герой. || 7 ||

 

हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः ।
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ ८ ॥

Златое семя у Кого,
Непросто оскорбить Его,
Змеей украшен, славен; гор
Владыка, житель и убор. || 8 ||

 

कृत्तिवासः पुरातनर्भगवान् प्रमथाधिपः ।
मृत्युंजयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ ९ ॥

Бог древний, смерть что победил,
Собою всё заполонил.
Миров учитель, духов царь;
Кто тоньше, чем любая тварь. || 9 ||

 

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः ।
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगंबरः ॥ १० ॥

Небесновласый, милый путь;
Отец воителя и суть.
Владыка всех, чей рёв суров.
Одетый в небо, ось миров.|| 10 ||

 

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः ।
शाश्वतः खंडपरशुरजः पाशविमोचकः ॥ ११ ॥

Восьмиобразен, многочтим,
Реален, чист, неоскверним.
Рубящий узы, как топор,
Непобеждённый до сих пор. || 11 ||


 

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः ।
भगनेत्रभिदव्यक्तो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ १२ ॥

Добрейший пастырь душам всем,
Неизменяемый совсем.
Великий бог, в оленя цвет,
Обряд что Дакши свёл на нет. || 12 ||

 

पूषदंतभिदव्यग्रो सहस्राक्षस्सहस्रपात् ।
अपवर्गप्रदोऽनंतस्तारकः परमेश्वरः ॥ १३ ॥

Тысяченог, тысячеглаз,
у Пуши зуб, у Бхаги глаз
Он выбил, сам хотя — покой…
Спаситель, — Бог Всевышний мой. || 13 ||


Гимн великому победителю смерти (махамритйунджайа-стотра)

॥ महामृत्युञ्जयस्तोत्रम् ॥

रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १ ॥

Владыка душ и ось всему,
Темна чья шея, страшен вой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

नीलकन्ठं कालमूर्त्तिं कालज्ञं कालनाशनम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ २ ॥

Бог темнотелый, смерть саму,
Времён кто разрушает рой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

नीलकण्ठं विरूपाक्शं निर्मलं निलयप्रदम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३ ॥

Инакоглазый, кров всему,
Пречист, и горло с синевой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?


 

वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ४ ॥

Кто неподвластен ничему,
Учитель мира, дорогой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ५ ॥

Все боги слуги лишь кому,
Чей символ — бык, царь мировой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

त्र्यक्शं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटधारिणम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ६ ॥

Треокий, космы чьи в копну,
Четырёхрукий, сам покой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ७ ॥

Носящий змеев и луну,
Покрытый пеплом и золой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

अनन्तमव्ययं शान्तं अक्शमालाधरं हरम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८ ॥

Рушитель, нет конца кому,
Держащий чётки и не злой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 


आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपददायिनम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ९ ॥

Защитник высший кто всему
Блажен, единственнен собой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

अर्द्धनारीश्वरं देवं पार्वतीप्राणनायकम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १० ॥

Вместивший мужа и жену
Супруг Богини и герой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

प्रलयस्थितिकर्त्तारमादिकर्त्तारमीश्वरम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ११॥

Творец, предтечей нет кому,
Хранит и рушит космос свой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

व्योमकेशं विरूपाक्शं चन्द्रार्द्धकृतशेखरम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १२ ॥

Всё небо — волосы ему,
В которых месяц над землёй…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

गङ्गाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १३ ॥

Держащий Гангу и луну,
Копьё сжимающий рукой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

अनाथः परमानन्तं कैवल्यपदगामिनि ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १४ ॥

Не ограничен, никому
Не подконтролен; сам с собой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?


 

स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १५ ॥

Дает начало кто всему,
Конец, свободу и устой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

कल्पायुर्द्देहि मे पुण्यं यावदायुररोगताम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १६ ॥

Дающий, эрой жизнь в длину
Целитель хвори кто любой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

शिवेशानां महादेवं वामदेवं सदाशिवम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १७ ॥

Богов господь, губящий тьму
Прекрасный бог, всегда благой…
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?

 

उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्तारमीश्वरं गुरुम् ।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १८ ॥

Учитель миру кто всему,
Явивший циклы все собой
Что может сделать смерть тому,
Почтил кто Бога со змеёй?


Гимн неистового танца Шивы (шива-тандава-стотра)

।। शिवताण्डव स्तोत्रम् ।।

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम् ।
डमड्डमड्ड्मड्ड्मन्निनादवड्ड्मर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न: शिव:शिवम् ॥ १ ॥

Свалявший лес волос в клубок, с которых чистых вод поток
По шее вниз бежит сильней, и украшает тело змей.
«Дамад-дамад-дамад-дамад» — звучит всё громче барабан,
Неистов танец, Шива рад; да ниспошлёт Он благо нам. || 1 ||

 

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति: प्रतिक्षणं मम ॥ २ ॥

Низринут вод с волос каскад; священной Ганги водопад;
Пред юной убранным луной благоговеет разум мой.
Издав «дхагад-дхагад-дхагад», огонь, не знающий преград,
Исторг Он изо лба, шумя, к Нему любовь стремит меня. || 2 ||

 

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३ ॥

Вершин держащий дочь царя, и, сладострастием горя,
Любовной занятый игрой в восторг ввергает разум мой.
Чей направления наряд, и состраданья полный взгляд
Конец всем тяготам кладёт; в ком радость ум ешё найдёт? || 3 ||

 

जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा-कदम्बकुंकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ ४ ॥

Волосья в клок; лианой змей, красой сияющий камней.
Цветами, киноварью Он омыт, любовно умащён.
Пьянящий, сладостный поток, спокоен, в шкуре, свет, исток.
Мой ум в восторге изумлён. Да будет Сущий восхвалён! || 4 ||

 

सहस्त्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर-प्रसूनधुलिधोरणीविधुसराङध्रिपीठभू:
भुजंगराजमा्लया निबद्धजाटजूटक: श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर: ॥ ५ ॥

Тысячеоким Он почтён и в змее Шеше воплощён.
Гирляндой змей на телесах, и птицы сродник в волосах.
С небесных жителей корон пыльцой усыпан, мира трон,
Склонённых вечно перед Ним, кто первый и неповторим. || 5 ||

 

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्ज्यस्फुलिंगभा-निपीतपंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् ।
सुधामयुखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु न: ॥ ६ ॥

Пятью был стрелами снабжён желаний бог, но был сожжён
Со лба стремительным огнём Того, богами кто почтён.
Нам радость Тот да ниспошлёт, в чьих волосах луна живёт;
Великий первый капали’н, сияньем блещущий своим. || 6 ||

 

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपंचसायके ।
धरधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक-शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥ ७ ॥

Огня со лба поток меча, «дхагад-дхагад-дхагад» звуча,
Он пятистрелого спалил, Свой лютый норов проявил.
На пышных гру’дях дщери гор Он дивный, сказочный узор
Изобразил, как на стене. В Трехоком лишь услада мне. || 7 ||

 

नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनीतम: प्रबन्धबद्धकन्धर: ।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर: कलानिधानबन्धुर: श्रियं जगद्धुरन्धर: ॥ ८ ॥

Несущий бремя всех миров, темней, чем облачный покров,
Объявший новолунья ночь, кого никак не превозмочь,
Подобен туче молодой, реки святой омыт водой.
Всезащищающий герой да осчастливит разум мой. || 8 ||

 

प्रफुल्लनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ ९ ॥

Как лотос чист, прославлен, свет; и темно-синий шеи цвет
Имеет Тот, достоин кто хвалы и славы, как никто.
Рожденье, страсть и ум отсёк, обряд и мрак и смерть отсёк,
Разрушен град великий Им, и я склоняюсь перед Ним. || 9 ||

 

अखर्वसर्वमंगलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम् ।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ १० ॥

Подобен тёмным Он цветам, несёт всем радость существам,
Нектара сладостный поток, главнейший, правил всех исток.
Желаний бога погубил, слона и мрак и смерть убил.
Конец бытью кладётся Им, и я склоняюсь перед Ним. || 10 ||

 

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदंगतुन्गमंगलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्ड्ताण्डव: शिव: ॥ ११ ॥

Изгибы тела; как стрела, ввысь рвется пламень из чела,
Огня кружится океан, танцует Шива; барабан
«Дхими-дхими-дхими» звучит, и сердце бешено стучит;
Безумный, ярый бытия небесный танец славлю я. || 11 ||

 

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजंगमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयो: सुहृद्विपक्षपक्षयो: ।
तृणारविन्दचक्षुषो: प्रजामहीमहेन्द्रयो: समप्रवृत्तिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥ १२ ॥

Тому, во чьих святых очах во многих разниц нет вещах,
Благожелательный чей глаз взирает равно на алмаз,
Траву и лотос; на царей, гирлянды, змей, врагов, друзей;
Когда ж Тому, кто всеблагой, служить я буду всем собой? || 12 ||

 

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुंजकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति: सदा शिर:स्थमञ्जलिं वहन् ।
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक: शिवेति मन्त्रामुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ॥ १३ ॥

Когда же в чаще я густой, омытой Гангою святой,
В пещере только находясь, от дум дурных освободясь,
Ладони трепетно сложив, ко лбу со знаком приложив;
И мантру Шивы повторя; когда счастливым стану я? || 13 ||

 

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुध्दिमेति सन्त्ततम् ।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् ॥ १४ ॥

И нет сомнений — скоро тот, кто этот лучший гимн поёт,
Читает, помнит наизусть, формально произносит пусть,
Любовь учителя найдёт и милость Вора обретёт;
К свободе путь ни в чём другом, как в размышленьи о Благом. || 14 ||

 

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं य: शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु: ॥ १५ ॥

Кто поклоненье совершив и Самосущего почтив,
В вечор сей гимн десятка ртов читает, станет тот здоров,
Неколебимым и царём; удача будет вся при нём.
Прекрасный лик, коней, слонов ему дарует Бог богов. || 15 ||


Шестистишие совершенного блаженства (нирванашатакам)

॥ निर्वाणषटकम् ॥

मनो बुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योमभूमीर्न तेजो न वायु: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। १ ।।

Не разум, не воздух, не вкус и не зренье,
Не слух и не эго, и не ощущенье,
Не небо, огонь, обонянье, земля,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 1 ||

न च प्राण संज्ञो न वै पञ्चवायु: न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोश: ।
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। २ ।।

Не руки, не ноги, не жизни дыханья,
Не внутренность я и ни речи звучанья;
Не пять оболочек, не сила есть я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 2 ||

न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव: ।
न धर्मो न चार्थो न कामो ना मोक्ष: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ३ ।।

Во мне нет враждебности, страстных желаний,
И нет заблуждений, богатства стяжаний;
Услад и законов, свободы вне я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 3 ||

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दु:खम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा: न यज्ञा: ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ४ ।।

И нет добродетели, счастья, мучений,
Ни жертвы, ни мантры, ни мест омовений;
Пороки и радости, знанья — не я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 4 ||

न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद: पिता नैव मे नैव माता न जन्म ।
न बन्धुर् न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ५ ।।

Я не был рождён, и удачи не знаю,
Не перерождаюсь и не умираю,
Без друга, учителя, родичей я,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 5 ||

अहं निर्विकल्पॊ निराकार रूपॊ विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न चासंगतं नैव मुक्तिर् न मेय: चिदानन्द रूप: शिवोऽहं शिवोऽहम् ।। ६ ।।

Я формы лишён и везде пребываю.
Я неизмерим и сообществ не знаю.
Все органы чувств чуют только меня,-
Сознание, Шива блаженнейший я. || 6 ||


Восьмистишие Сущей Богине (бхаванйаштакам)

न तातो न माता न बन्धुर्न भ्रता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता।
न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ १ ॥

Отца нет и матери, братьев родимых;
Ни сына, ни предков, ни слуг, ни любимых;
Жены нет и знаний, и нет увлеченья;
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 1

भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः।
कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ २ ॥

Я в мире томлюсь, что исполнен страданий,
Невежества, зависти, страстных желаний;
Петлёю уловлен смертей и рожденья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 2

न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्‌।
न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ ३ ॥

Не знаю я йоги, богов почитаний,
Ни мантры, ни гимнов, ни тайн заклинаний;
Йогических жестов и благотворенья;
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 3

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्‌।
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ४ ॥

Не знаю я святости, мест омовенья,
Свободы и в Высшем бытьи растворенья.
Не знаю любви и обетов вершенья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 4

कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः।
कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ५ ॥

Дурные дела и дурное общенье,
Порочные мысли, плохое служенье…
Ущербен мой взор, нет в устах вдохновенья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 5

प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्‌।
न जानामि चान्यत्‌ सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ६ ॥

Ни предков владыка, ни райский властитель,
Ни Бог, что велик, ни Вселенной хранитель…
Ни в них, ни в светилах мне нет утешенья;
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 6

विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये।
अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ७ ॥

В дискуссиях, в слабостях и в опьяненьи,
Средь гор, вод, лесов, во врагов окруженьи,
В скитаньях всегда мне даруй охраненье…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья. 7

अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्शीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः।
विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ॥ ८ ॥

Убог я, бездомен, болезнью сражённый,
Старенью подверженный, речи лишённый;
Познавший бессилье и боль униженья…
К тебе лишь, о Сущая, все устремленья.

www.ellittattoo.ru

История татуировок в Индии

Татуировки у любого древнего народа всегда наносились с определённым значением. Индия исключением не стала — сакральные рисунки оберегали от тёмных сил и сглаза, являлись опознавательным знаком, приносили удачу и процветание носителю. У каждой семьи существовала своя техника нанесения, она держалась в строжайшей тайне и передавалась из поколения в поколение.

Также в Индии выделяются два характерных вида нательных рисунков без татуирования: мехенди и тилака.

Мехенди (менди)

Роспись хной по телу. Традиционно используется во время свадьбы: индийские женщины расписывают руки и ноги кружевными рисунками, которые символизируют удачу и защиту от невзгод в браке. Популярность мехенди давно вышла за пределы Востока, в тёплое время года узоры хной появляются тут и там.

Тилака (тилак)

Священный знак, который в разных течениях индуизма наносится пеплом, глиной или сандаловой пастой, ежедневно или в особых случаях. Служит украшением или опознавательным знаком — показать, что ты следуешь за богом Вишну, поклоняешься Кришне или вообще замужняя женщина.

Индийский стиль в татуировках сегодня

Мандала

Сакральное изображение, символизирует карту космоса и место обитания божеств. В Индии мандалу вышивают на ткани, создают из дерева и металла, рисуют на песке. У нас — набивают на теле, и часто под «мандалой» представляют цветочные узоры, а не квадраты, вписанные в круг.

Ом

Самый священный звук в индуизме. Считается, что Вселенная произошла от вибраций, издаваемых этим звуком. Является наивысшей мантрой, символизирует высшую реальность. С ома начинаются практически все мантры.

Бута (огурец)

Известный в странах востока узор с заострённым кончиком. Украшал одежду знати, ювелирные украшения, посуду. Символ принадлежит не только Индии — родиной орнамента считается Персия, а популярность распространилась до самой Европы. Часто используется в мехенди.

Надписи на санскрите

Обычно выбирают текст какой-либо мантры — Ом Мани Падме Хум, Ом Намах Шивайя и другие. Если вы хотите надпись, внимательно ищите правильное написание, чтобы не ошибиться.

Чакры

Чакра — психоэнергетический центр в теле человека. По ним течёт жизненная энергия, у каждой своё значение и качества, развитие каждой приводит к разным целям.

Падма (лотос)

Священное растение в древней культуре Азии. Символизирует божественный эталон красоты, чистоту, духовность.

Индийские божества

Брахма, Кришна, Вишну, Шива, Ганеша, Лакшми… Один бог олицетворяет силу и процветание, другой — мудрость, третий созидает и разрушает. В зависимости от значения и симпатии смело выбирайте «своего» бога!

Будьте внимательны: по индуистским обычаям нельзя наносить изображения богов ниже талии. Австралийский студент и большой поклонник индийской культуры Мэтью Гордон отправился путешествовать по Индии, не зная об этом. У него 2 татуировки — Ганеша на спине, выше талии, и богиня Йеламма на ноге. Местные жители заявили в полицию об оскорбительном случае, один даже пригрозился содрать с ноги Мэтью кожу. В полицейском участке парня попросили прикрыть татуировки и принести извинения. Помните об этом случае, выбирая рисунок.

crazytattoo.ru

Знаешь, что власти Гоа в прошлом году запретили продавать футболки с религиозной символикой.
Почему? Потому, что туристы носили на себе символ Ом и даже не знали что это такое! И носили так, что это оскорбляло религиозные чувства индуистов.
До уровня все есть брахман не многие дошли, и я из числа тех, кто не дошел, тока не считай меня фундаменталисткой ;). и именно поэтому не надо экспуатировать вещи, которые многие считают священными. Хотя бы потому, что этим людям с религиозными знаками на разных частях тела потом достанется от тех, кто знает их значение, даже не тумаков (хотя и такое возможно), но негатива в мыслях тоже хватит.
Если хочется иметь мантру не обязательно ее на себе вырезать, можно купить кольцо или браслет.

Просто сейчас в России мода на экзотику. Просто мода со всеми вытекающими. Ты думаешь мало интересных фраз на русском? Уверяю тебя нет! И просьба перевести с русского на санскрит лишнее подтверждение тому. Желание выглядеть оригинально любой ценой. И тот человек, который попросил тебя перевести фразу даже не спросил как она читается и переводится дословно! Ему все равно, главное — крокозябры на экзотическом алфавите деваганари… Это очень поверхностный уровень, и для него совершенно не обязательны такие серьезные вещи как мантры.

Ты просто не учитываешь наш менталитет, индусы и русские внутри возможно даже больше различаются, нежели снаружи. А ты пишешь как индусы бы сделали тату… Кто бы стал делать такое, ты сам подумай, и почему…. Совсем не потому, что это модно.

indonet.ru

Происхождение мантр

Чтобы правильно понять истинное значение мантр, необходимо углубиться в основы индуизма. Так, согласно их верованию, наша Вселенная появилась из звука и постоянно пребывает в некой вибрации. Поэтому, если человек хочет научиться общению с ней, ему стоит говорить на «языке» Вселенной, которым является звук. В переводе с одного из самых древнейших языков – санскрита – мантра означает «освобождение ума».

При правильном использовании ее на санскрите, которая представляет собой звук или последовательность звуков, человек сможет достичь полной свободы для своего ума.

Достаточно часто мантрой называют гимн, который исполняют буддисты, индусы. При сравнении нескольких мантр, можно заметить, что текст вроде бы и похож, но имеет некоторые отличия. Именно эти небольшие изменения позволяют получить желаемый эффект. Точность воспроизведения мантр – это не только правильный порядок слов и букв, но также соблюдение звукового соответствия. Каждый отдельный звук имеет особую смысловую нагрузку и религиозный смысл. Также здесь важно соблюдать правильный ритм, тональность, последовательность пауз и создавать необходимую вибрацию. Добиться всего этого можно лишь путем долгих тренировок, поэтому индусы постоянно совершенствуются в искусстве пения мантр.

Как правильно читать мантры?

Если вы избрали в качестве постижения тайн Вселенной учение индуизма, то вам для большей эффективности лучше использовать текст на санскрите. Но нужно понимать, что данная система письма является достаточно сложной, а потому не каждый европейский человек сможет ее понять.

Мантра на санскритеГлавная трудность заключается в том, что здесь присутствует большое количество символов, которые могут выглядеть одинаково, но нести разный смысл. Также такой текст содержит диакритические знаки, а некоторые буквы различаются длиной произношения и еще множеством других особенностей. Поэтому, например, если вы решили сделать тату на санскрите, при отсутствии соответствующих знаний это может стать для вас проблемой. Но для удобства была создана специальная система – IAST, передающая буквы и слоги при помощи латинских символов. Она позволяет многим людям, которые не являются носителям санскрита, правильно воспроизводить текст на этом сложном языке.

Конечно, такое написание может приводить к некоторым искажениям в произношении. Однако для тех, кто не стремится выучить санскрит, подобный подход позволит почти правильно озвучивать мантры и постигать все тонкости индуистской культуры.

Существует много разнообразных мантр. Некоторые из них помогают получить определенные блага (богатство, здоровье, любовь), а есть те, использование которых является путем постижения Абсолюта.

Значение мантр

Мантры, написанные на санскрите, являются носителями древней мудрости. Они способны помочь не только жителям Индии, но и любому человеку, который будет упорно работать с этим инструментом.

Давно замечено, что текст из особых слов, повторяемых человеком систематически, приводит к развитию у него сверхспособностей (сиддхи). И если для европейского человека – это открытие, то для индуса – естественный процесс. Ведь именно к этому и должен стремиться каждый человек. Земная жизнь – это лишь череда в цепочке воплощений, а главная цель в том, чтобы с каждой новой жизнью стать на ступеньку выше в иерархии Вселенной.

Мантра омДостичь этого результата можно лишь систематическим повторением имени Господа или же звука-первоосновы ОМ. Это создает такую вибрацию, что она имеет очень мощную силу и способна творить настоящие чудеса. Наверное, поэтому символ ОМ является одним из самых популярных среди тех, кто желает сделать тату на санскрите.

Постичь истинное значение мантр человеку из европейского общества достаточно трудно. Наиболее близко к ним стоят наши молитвы и пения псалмов. Однако тут существует принципиальное различие. Наше обращение к единому Богу основывается, прежде всего, на смысле. А вот при исполнении их учитывается множество других параметров, которые в конечном результате и определяют эффект.

Зачем использовать мантры как тату?

В поисках защиты с древних времен люди обращались к богам. Они создавали обереги, которые могли предотвратить беду. А в некоторых культурах было принято наносить на тело специальное тату.

Эта традиция сохранилась и по сей день. В любом из существующих салонов вы можете заказать практически любое изображение на выбранном вами участке тела.

Популярными среди любителей тату являются древние знаки и символы, а также мантры. Ведь они способны:

 • привлечь удачу;
 • богатство;
 • поспособствовать восстановлению здоровья;
 • защитить от негативного влияния.

Эти татуировки могут наноситься как по одной, так и группами.

Но помните, что мантра – это очень сильный инструмент влияния на судьбу. Вы должны быть готовы к тем результатам, которые получатся. Чтобы добиться желаемого, необходимо быть уверенным в том, что текст мантры правильный. Для этого перед нанесением желательно уточнить ее смысл у человека, знающего язык, или попробовать отыскать данную мантру на языке оригинала.

Хорошо подумайте перед тем, как наносить на тело тот или иной текст, поскольку он сохранится у вас на всю жизнь. Если же вы не уверены в том, что вам это нужно, сделайте временное тату.

infoprivorot.ru